Logotype Försäkringsinvest

Tillstånd & ansvar

Försäkringsförmedling är, per definition, yrkesmässig verksamhet som består i att lägga fram eller föreslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande arbete innan försäkringsavtal ingås, för någon annans räkning ingå försäkringsavtal eller bistå vid förvaltning och fullgörandeav försäkringsavtal.

Försäkringsförmedlare måste ha Finansinspektionens tillstånd och vara registrerade hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare innan man får börja verka.

En försäkringsförmedlare har ett uttalat ansvar och måste bl.a. ha ansvarsförsäkring och en klagomålshantering för sin verksamhet.

När det gäller vår förmedling och investeringsrådgivning avseende finansiella instrument, som fonder och strukturerade produkter, gör FörsäkringsInvest detta som anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice.

Tillstånd & ansvar