Logotype Försäkringsinvest

Försäkringsdistribution

Lagen om försäkringsdistribution gäller för både försäkringsförmedlare och försäkringsföretag.

Med försäkringsdistribution avses verksamhet som består i att:

  • Ge råd eller föreslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande arbete innan försäkringsavtal ingås.
  • Ingå ett försäkringsavtal eller bistå vid förvaltning eller fullgörande av ett försäkringsavtal.

Försäkringsförmedlare måste ha Finansinspektionens tillstånd och vara registrerade hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare innan man får börja sin verksamhet.

En försäkringsförmedlare måste bl.a. ha ett internt regelverk med riktlinjer, policys och instruktioner samt ansvarsförsäkring och en klagomålshantering.

När det gäller FörsäkringsInvests förmedling och investeringsrådgivning avseende fonder och andra finansiella instrument sker detta som anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice.

Försäkringsdistribution